Team Profiles

Team Leader

หัวหน้าทีมของเราจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยระดับโลกในสหรัฐอเมริกา มีอาชีพการงานที่โดดเด่นและประสบการณ์การทำงานที่กว้างขวางทั้งในด้านการสอนภาษา งานเขียน งานแปลและงานล่าม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หัวหน้าทีมของเรายังมีผลงานด้านการผลิตสารคดี ซึ่งรวมถึงการเขียนและแปลบทสารคดีด้วย

งานเขียน

 • ร่วมเขียนหนังสือว่าด้วยการอบรมภาษาข้ามวัฒนธรรม ตีพิมพ์ในออสเตรเลีย
 • เขียนและแปลบทสำหรับสารคดีชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และสารคดีเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานแปล

 • แปลหนังสือว่าด้วยการเจริญกรรมฐานโดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร จากไทยเป็นอังกฤษ
 • แปลบทความและเนื้อหานิทรรศการให้แก่องค์กรต่าง ๆ จากไทยเป็นอังกฤษ
 • แปลหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยช่างภาพมีชื่อด้านภาพสัตว์ป่าจากอังกฤษเป็นไทย
 • แปลบทความเกี่ยวกับธรรมะและการเจริญกรรมฐานจากอังกฤษเป็นไทย

งานล่าม

งานล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อมในการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดโดยสำนักงานต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ องค์กรนานาชาติ และหน่วยงานรัฐบาลไทย เป็นต้น 

 • Buddhism and Humanitarian Discussion Series (UNHCR)
 • Building a New Migration Management System – Lessons from Abroad (EU)
 • Combatting Unacceptable Form of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry (International Labor Organization)
 • Disaster Risk Reduction – Key Messages Workshop (UNICEF, IFRC)
 • EU-UN Initiative to Eliminate Violence Against Women (EU/UN/ILO)
 • Forced Labor Act Deliberation (International Labor Organization)
 • Global Business Dialogue 2018 – Innovating for a sustainable future (Ministry of Foreign Affairs)
 • High Level Meeting on HIV & Drug Use in Thailand (International Drug Policy Consortium)
 • High Official Meeting of SEA-TVET – Working Together Towards Harmonisation and Internationalisation (British Council)
 • Innovation Paradox and Manufacturing Led Development – Launch of Report (World Bank)
 • Joint Coordination Meeting on Climate Change (Japan International Cooperation Agency)
 • Natural World Heritage Management in ASEAN (International Union for Conservation of Nature)
 • Preah Vihear Ruling (Ministry of Foreign Affairs)
 • Proliferation Security Initiative (US Embassy)
 • Round table Discussion: Litigation of Trafficking in Persons under Thai Laws (Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons)
 • Thailand Triangle Progress Report (International Organization for Migration)
 • The 70th Anniversary of The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) & the 1st Anniversary of Thailand Human Rights Agenda (Ministry of Foreign Affairs)
 • Workshop for Thai Delegations on Developing Rehabilitation & Reintegration for Violent Extremist Offenders in Prison Setting (UNICRI), held in Italy    

With a PhD from a world-renowned university in the United States, our senior team leader has a remarkable career and a comprehensive experience in teaching, writing, translation and interpretation. In the past decade, her talent has also been demonstrated in documentary production, which includes writing and translating scripts.

Writing
 • Co-authored a book on cross-cultural language training, published in Australia
 • Wrote and translated scripts for special documentaries to commemorate His Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary and a documentary on HRH Princess Sirindhorn’s Plant Genetic Conservation Program
Translation
 • Translated into English books on meditation by Venerable Luang Por Viriyang Sirintharo
 • Translated into English articles and exhibition content for several organizations
 • Translated into Thai books on nature and wildlife by a wildlife photographer
 • Translated into Thai articles on Buddhist teachings and meditation
Interpretation

Consecutive and simultaneous interpretation at conferences and workshops for several UN offices, international organizations and Thailand’s governmental agencies, such as

 • Buddhism and Humanitarian Discussion Series (UNHCR)
 • Building a New Migration Management System – Lessons from Abroad (EU)
 • Combatting Unacceptable Form of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry (International Labor Organization)
 • Disaster Risk Reduction – Key Messages Workshop (UNICEF, IFRC)
 • EU-UN Initiative to Eliminate Violence Against Women (EU/UN/ILO)
 • Forced Labor Act Deliberation (International Labor Organization)
 • Global Business Dialogue 2018 – Innovating for a sustainable future (Ministry of Foreign Affairs)
 • High Level Meeting on HIV & Drug Use in Thailand (International Drug Policy Consortium)
 • High Official Meeting of SEA-TVET – Working Together Towards Harmonisation and Internationalisation (British Council)
 • Innovation Paradox and Manufacturing Led Development – Launch of Report (World Bank)
 • Joint Coordination Meeting on Climate Change (Japan International Cooperation Agency)
 • Natural World Heritage Management in ASEAN (International Union for Conservation of Nature)
 • Preah Vihear Ruling (Ministry of Foreign Affairs)
 • Proliferation Security Initiative (US Embassy)
 • Roundtable Discussion: Litigation of Trafficking in Persons under Thai Laws (Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons)
 • Thailand Triangle Progress Report (International Organization for Migration)
 • The 70th Anniversary of The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) & the 1st Anniversary of Thailand Human Rights Agenda (Ministry of Foreign Affairs)
 • Workshop for Thai Delegations on Developing Rehabilitation & Reintegration for Violent Extremist Offenders in Prison Setting (UNICRI), held in Italy

Assistant Team Leader

ผู้ช่วยหัวหน้าทีมของเราจบปริญญาตรีเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของประเทศไทย และปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษจากประเทศอังกฤษ  ผู้ช่วยฯ มีประสบการณ์ทำงานที่ครอบคลุมงานสอนไปจนถึงงานแปลและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ในตำแหน่งหัวหน้าทีมแปลของสถานเอกอัครราชทูตแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

 • ดูแลและบริหารงานแปลเอกสารเกี่ยวกับการทูต สารระดับทวิภาคีและระหว่างรัฐบาล ตลอดจนสารทางการที่ใช้ราชาศัพท์  
 • แปลเอกสารข่าว สุนทรพจน์และถ้อยแถลงโดยประมุขประเทศ รัฐมนตรีและเอกอัครราชทูต
 • แปลรายงานประจำปี เอกสารข้อเท็จจริง และสิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับการทูตภาคประชาชน นโยบายต่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และกฎหมาย
 • ตรวจแก้ไขงานแปลที่ทำโดยผู้รับจ้างแปลภายนอก
 • ทำงานล่ามพูดตามเมื่อมีภารกิจ

ในตำแหน่งผู้ตรวจเอกสารภาษาอังกฤษของบริษัทด้านทรัพยากรมนุษย์

 • ตรวจรายงานประวัติของผู้สมัครงาน รายงานการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน เอกสารโต้ตอบภาษาอังกฤษ ข้อเสนอโครงการและโฆษณางาน
 • ตีความและทำรายงานผลทดสอบบุคลิกลักษณะของผู้สมัครงาน
 • เขียนคำบรรยายลักษณะงาน การประเมินงาน และการวิเคราะห์งาน
 • วิเคราะห์ประวัติและลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่งโดยเปรียบเทียบกับลักษณะงาน

ในตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

 • สอนหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ TOEFL
 • ฝึกอาจารย์ที่อ่อนอาวุโสด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมออสเตรเลีย
 • ให้คำแนะนำการศึกษาและวัฒนธรรมแก่นักศึกษาที่กำลังเตรียมไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายบุคคลในการคัดเลือกบุคลากรไปอบรมหรือศึกษาต่อต่างประเทศโดยการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครรับทุน

งานเขียน

 • ร่างต้นฉบับหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับการเจริญเมตตากรรมฐาน
 • ร่างต้นฉบับหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ

งานแปล

 • แปลหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ การเจริญกรรมฐาน และประเด็นเกี่ยวกับสงฆ์ จากอังกฤษเป็นไทย
 • แปลหนังสือเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐาน จากไทยเป็นอังกฤษ
 • แปลหนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า จากอังกฤษเป็นไทย
 • แปลและตรวจแก้ไขงานแปลบทความที่นำเสนอในการประชุมพุทธศาสนานานาชาติ

งานล่าม

 • การประชุมพุทธศาสนานานาชาติ  
 • การบรรยายโดยศาสตราจารย์ชาวพุทธจากสหรัฐอเมริกา
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยศาสตราจารย์ด้านการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการในออสเตรเลียสำหรับคณะนักวิชาการด้านการศึกษาจากประเทศไทย

Our assistant team leader holds a BA (Hons.) in English at the oldest university in Thailand and an MA (English as a Second Language) from the United Kingdom.  Her career spans from teaching to translation and human resources management.

As Head of Translation at an embassy in Bangkok
 • Supervised and managed translation works, ranging from diplomatic, bilateral and inter-government communication as well as formal royal-language messages
 • Translated press releases, speeches and remarks delivered by heads of state, ministers of foreign affairs and ambassadors
 • Translated annual reports, fact sheets and selected publications on public diplomacy, foreign policy, economics, science issues and legal issues
 • Edited translation work done by contractors
 • Provided consecutive interpreting services, when required
As Editor at a human resources company
 • Edited recruitment candidates’ profile reports, compensation survey reports, as well as English correspondences, project proposals and job advertisements
 • Interpreted and wrote reports on candidates’ personality tests results
 • Wrote job descriptions, job evaluation and analyses
 • Analysed job holders’ profiles against job profiles
As Teacher
 • Taught on TOEFL preparation courses
 • Trained junior teachers on teaching Australian culture and language
 • Gave academic and cultural advice to students going to the UK, the USA and Australia
 • Coordinated with the personnel department in selecting people for overseas training courses by assessing candidates’ English proficiency
Book Writing
 • Drafted a Thai-language manuscript for a meditation book
 • Drafted English-language manuscripts for Buddhist teachings books
Book Translation
 • Translated into Thai books on Buddhist teachings, meditation and Buddhist monastic issues
 • Translated into English a book on meditation
 • Translated into Thai a book on wildlife preservation
 • Translated and edited a compilation of articles presented at an international Buddhist conference
Interpretation
 • Buddhist international conference     
 • Lecture by a Buddhist professor from the United States
 • A series of workshops by an education professor from the United States
 • Workshops for a Thai education delegation held in Australia